XII Synod Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP

XII Synod Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP

XII Synod Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP

Dnia 02 kwietnia 2016 r. odbył się w Warszawie XII Synod Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP. Obrady odbyły się w kaplicy zboru warszawskiego przy ul. Zagórnej 10. Na Synod przyjechało 74 uprawnionych delegatów reprezentujących 37 zborów oraz zaproszeni w charakterze honorowych gości 3 pastorów seniorów….

Synod rozpoczął obrady inauguracyjnym nabożeństwem, podczas którego kazanie wygłosił ustępujący Prezbiter Naczelny br. Tadeusz Tołwiński. Następnie przewodniczący Komisji Synodalnej br. Leon Dziadkowiec przeprowadził wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, do której wybrano braci: Marka Małolepszego, Piotra Wojciechowskiego i Sebastiana Lachowicza, Komisji Wniosków, do której wybrano braci: Dariusza Perlikowskiego, Jana Puchacza i Piotra Śpicy oraz na przewodniczącego XII Synodu wybrano br. Tomasza Chyłkę. Potem na asesorów wybrano: br. Jacka Dudę oraz br. Leona Dziadkowca. Na sekretarzy Synodu br. Zbigniewa Krystonia oraz br. Wiesława Kamyszka. Następnie większością głosów Synod przyjął regulamin XII Synodu oraz porządek obrad. Po złożeniu przez Prezbitera Naczelnego br. Tadeusza Tołwińskiego sprawozdania z działalności ustępującej Rady Kościoła oraz przez skarbnika Rady Kościoła br. Daniela Krystonia z działalności finansowej, br. Zbigniew Krystoń w imieniu Kościelnej Komisji Kontrolującej po przedłożeniu sprawozdania Komisji wnioskował o udzielenie ustępującej Radzie Kościoła absolutorium co też XII Synod uczynił. W dalszej części obrad Synod wybrał nową Radę Kościoła i Prezbitera Naczelnego. Po ukonstytuowaniu się skład Rady Kościoła przedstawia się następująco: Prezbiter Naczelny Kościoła i Przewodniczący Rady Kościoła – br. Cezary Komisarz, Zastępca Przewodniczącego Rady Kościoła – br. Jacek Duda, Sekretarz Rady Kościoła – br. Leon Dziadkowiec, Skarbnik Rady Kościoła – br. Daniel Krystoń oraz Członkowie Rady Kościoła, bracia: Piotr Dymkowski, Mariusz Socha i Jan Tomczyk. Synod wybrał także Kościelną Komisję Kontrolującą w składzie, bracia: Zbigniew Krystoń, Dariusz Perlikowski i Tadeusz Weremiewicz. Podczas obrad Synodu kandydaci do Rady Kościoła zwrócili uwagę na potrzebę koordynowania pracy młodzieży w kościele, dostosowanie statutu Kościoła do obecnych potrzeb, wskazywano także na to iż są miasta wojewódzkie w których nie ma zborów KECh. W dyskusji podnoszono potrzebę zaktywizowania pracy misyjnej w tych miastach.