ORGANIZACJA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY MISYJNEJ

W czasie realizacji 3 letniego programu nauczania, Chrześcijańska Szkoła Misyjna planuje zorganizowanie 17 zjazdów, 5 w pierwszym roku i po 6 zjazdów w każdym następnym roku nauki. Chcemy jak najlepiej dopasować się do życia lokalnego zboru oraz możliwości uczestników, dlatego proponujemy system „weekendowy”, na który składają się 2 godz. wykładów w piątkowe wieczory i obowiązkową społeczność oraz 8 godz. wykładów w soboty. Podczas społeczności wieczornej (piątek) są poruszane praktyczne tematy odnoszące się do osobistego duchowego wzrostu, świadectwa nawrócenia uczestników kursu lub świadectwa z pól misyjnych, którymi dzielą się wykładowcy. Zachęcamy uczestników kursu do powrotu do swych macierzystych zborów na niedzielę i uczestnictwa w nabożeństwach.

W ramach Chrześcijańskiej Szkoły Misyjnej zapewniamy kompetentną kadrę dla każdego przedmiotu na kursie, związaną z organizacją misyjną Slavic Gospel Association oraz zarys wykładów i/lub prezentacje PowerPoint. Każdy wykład zjazdu jest nagrywany i dostępny dla uczestnika. Wykłady są tłumaczone z języka angielskiego na język polski. W obiekcie istnieje możliwość korzystania z internetu, oraz podłączenia laptopa dla tworzenia własnych notatek.

Zapewniamy również zakwaterowanie w obiekcie szkoły, w którym prowadzony jest kurs i pełne wyżywienie (1 posiłek w piątek, 3 posiłki w sobotę). Koszt  jednego zjazdu wynosi 60zł (z noclegiem i wyżywieniem), czyli 300zł za pierwszy rok kursu  (5 zjazdów), i 360zł za każdy następny rok kursu. Przewidziano dofinansowanie dla osób uczących się, będących w trudnej sytuacji materialnej lub dojeżdżających z odległych stron. Koszt zjazdu bez noclegu jest każdorazowo do ustalenia na miejscu.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU

W kursie Chrześcijańskiej Szkoły Misyjnej może wziąć udział osoba odrodzona z wody i Ducha, ochrzczona na podstawie wyznania swej wiary oraz wyznająca biblijne zasady wiary swego Zboru.

KAŻDY ZGŁASZAJĄCY SIĘ UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO:

– przedłożenia rekomendacji Pastora/Przełożonego swego Zboru
– posiadania członkostwa w swym Zborze
– utrzymywania dobrego kontaktu z przywództwem swego Zboru w czasie trwania kursu
– czynnego angażowania się w życie swego Zboru
– składania dobrego świadectwa chrześcijańskiego i pielęgnowania członkostwa w swoim Zborze
– przekazania zaproszenia na spotkanie absolwentów i innych informacji swemu Pastorowi/Przełożonemu
– informowania o planowanej nieobecności podczas sesji z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem*
– informowania o rezygnacji z noclegu w czasie trwania sesji z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem*

OD UCZESTNIKA KURSU OCZEKUJEMY:

– regularnej obecności na zjazdach
– wnoszenia stosownych opłat za zjazd w dniu rozpoczęcia zjazdu
(istnieje możliwość wpłaty za cały rok szkolny z góry)
– stosowania się do zasad obowiązujących na terenie obiektu szkoły
– posiadania Biblii na wykładach wraz z zeszytem/notatnikiem i długopisem
– zaliczania zadań i prac domowych w wyznaczonych terminach
– przeczytania wszystkich lektur w wyznaczonym terminie
– informowania osoby rekomendującej o postępach w nauce

PROGRAM NAUCZANIA

Program Chrześcijańskiej Szkoły Misyjnej podzielony jest na 3 kierunki rozwoju uczestnika kursu:

 1. Przekrój Biblii
 2. Przegląd Starego Testamentu
 3. Przegląd Nowego Testamentu
 4. Stworzenie (1 Księga Mojżeszowa)
 5. Doktryna Boga
 6. Doktryna Człowieka
 7. Doktryna Kościoła
 8. List do Rzymian
 9. Księga Izajasza
 1. Zasady misji Kościoła
 2. Uczniostwo – szkolenie dwunastu Apostołów
 3. Rozwój Kościoła i zakładanie Zborów na przykładzie Dziejów Apostolskich
 4. Apologetyka chrześcijańska
 1. Homiletyka i kaznodziejstwo
 2. Egzegeza i hermeneutyka ksiąg ST i NT
 3. Biblijne przywództwo i duszpasterstwo – Księga Nehemiasza
 4. Rozwój osobisty (na podstawie listów apostolskich)
ZOBACZ ZASADY WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY MISYJNEJ

FOTOGALERIA

KONTAKT

Chrześcijańska Szkoła Misyjna w Ruptawie
ul. Chełmońskiego 5
44-337 Jastrzębie Zdrój
kontakt: 32/47-08-307;

email: chs.misyjna@onet.pl

Dyrektor Administracyjny
Pastor Andrzej Karzełek
tel. 696 871 999

Dyrektor Programowy
Pastor Tomasz Chyłka
tel. 509 137 631