SŁOWO od Prezbitera – Obfitość wdzięczności

SŁOWO od Prezbitera – Obfitość wdzięczności

SŁOWO od Prezbitera – Obfitość wdzięczności

Osoba wdzięczna uznaje jedynie Boga za źródło wszelkiego zaopatrzenia i błogosławieństwa.

Jako chrześcijanie  powinniśmy być wdzięczni nie tylko z powodu błogosławieństw, jakie otrzymujemy jako Boże dzieci . Wdzięczne serce jest główną cechą wskazującą na pełnię Bożej obecności w życiu. Już w Starym Testamencie Bóg oczekiwał wdzięczności od swojego Ludu, i chociaż nie mieli jeszcze spisanego Słowa, to cały system ofiarniczy, nabożne uwielbienie uczą ich, że Wszechmogący jest źródłem wszelkiej dobroci i zaopatrzenia. Przynosząc swoje ofiary uczyli się wyrażać wdzięczność Bogu.

Grzech niewdzięczności pojawia się już w ogrodzie Eden, kiedy Adami Ewa uznali, że wszystko, co dał im Bóg nie wystarczy. Chociaż mogli korzystać ze wszystkich drzew i ich owoców, nie dało im to zadowolenia, więc przekroczyli granice posłuszeństwa, i nie są osamotnieni w tym grzechu, gdyż za każdym razem, gdy nie doceniamy, tego, co Pan daje, szukając zadowolenia poza Nim.

Klucz do pełni wdzięczności

Nasza pełnia wdzięczności rozpoczyna się od uznania, że jedynie Chrystus jest odpowiedzialny za nasze zbawienie. To On wybrał każdego z nas jeszcze przed założeniem Świata ( Ef 1:4), dał nam dar wiary, abyśmy uwierzyli (Ef2:8). Od momentu przyjęcia Jego, jako osobistego Zbawiciela, Bóg rozwija w nas wartości będące fundamentem wdzięczności.

Apostoł Paweł uczy nas, abyśmy byli wdzięczni z następujących powodów:

Zbudowani na Nim – nasza relacja z Chrystusem jest solidna. On jest gwarantem naszego Zbawienia. Ten fakt powinien wystarczyć dla bycia wdzięcznym

Chodzimy w Nim– nasza solidna relacja, nie jest statyczna lecz dynamiczna. Chodzenie w Nim oznacza rozwijanie, pogłębianie i dojrzewanie tej relacji

Zakorzenieni w Nim – W Jezusie jesteśmy tak bezpieczni jak drzewo , im głębiej się w nim zakorzeniamy, tym mniej szkody mogą nam wyrządzić burze naszego życia. Im głębiej jesteśmy w Nim, tym więcej życiodajnych wartości możemy zaczerpnąć z Jego Słowa, aby nie być miotanymi jakimikolwiek zwodniczymi naukami.

Zbudowani na Nim – Zbawienie w Chrystusie jest fundamentem chrześcijańskiego życia , ale to naszą odpowiedzialnością jest budowanie na tym fundamencie. A niechaj każdy baczy na jakimi fundamencie buduje i z jakiego materiału (słomy, drewna czy kamienia i złota)

Utwierdzeni w wierze – w świecie fałszywych doktryn, idei, filozofii dzięki utwierdzeniu w wierze możemy rozpoznać zwiedzenie i inne zwodnicze zagrożenia

Chociaż zwykle jesteśmy wdzięczni za zdrowie, rodzinę, przyjaciół i inne błogosławieństwa nie powinniśmy zapominać o błogosławieństwach duchowych, jakie mamy w Chrystusie:

napełnienie Duchem Świętym, który nas zamieszkuje, prowadzi, uzdalnia do spełniania woli Bożej

świadomość zbawienia – podstawa naszego pokoju i pewności 

obdarowanie darami Ducha Świętego, które uzdalniają nas do realizacji naszego powołania.

osobista/ intymna relacja z Jezusem, więź jakiej nie doświadczamy z żadnym człowiekiem

pokój Boży w naszych sercach

bezwarunkowa miłość Boga, pomimo naszych potknięć i nieposłuszeństw

nieustająca Boża obecność w naszym życiu, w radościach i smutkach w powodzeniu i porażce

służba Bogu, przywilej służenia centralnej postaci Wszechświata

Boża ochrona, której często nie jesteśmy nawet świadomi, a którą w pełni zrozumiemy w niebie.

obietnica zmartwychwstania zagwarantowana zmartwychwstaniem Chrystusa 

obietnica domu w niebie – „idę przygotować Wam miejsce, abyście gdzie ja jestem i wy byli„

Pismo Święte – Jego codzienne słowo do nas

modlitwa, przywilej rozmowy z Bogiem

społeczność ewangelii z Braćmi i siostrami w Jego Kościele

i wiele innych

Test na wdzięczność

Możemy dokonać rzetelnej oceny jakości naszej relacji z Bogiem , poprzez poddanie ewaluacji naszej wdzięczności. Dlatego Paweł używa określenia nieustanne dziękczynienie. Osoby z takim dziękczynieniem są:

pozytywne – wdzięczność pozwala skupić się na pozytywnych stronach życia

świadome Bożej obecności – możemy świadomie radować się z Jego obecności

pokorne – jeśli uznamy Boga za źródło a my nie zawdzięczamy nic sobie to budzi pokorę

pokojowo nastawione – jeśli Bóg wszystko kontroluje, to nie ma potrzeby walczyć

troszczące się o innych – wdzięczność wyczula nas na potrzeby innych

hojne – szukamy sposobu przekazania otrzymanego błogosławieństwa innym

niesamolubne  , nie czują się najważniejsi, uważają innych za większych od siebie

ekspresyjne – uzewnętrzniają swoją radość, zachęcając innych do wdzięczności

przyjazne – uprzejmi i mili dla innych, wchodzą w relacje z innymi

współczujący – charakteryzują się wysokim stopniem empatii

zmotywowane – wdzięczność jest ich wystarczającą motywacją do działania i zachęcania innych

służebne serca – nie postrzegają służby, jako imperatywu

wierne i lojalne – przedkładają relację ponad ewentualne korzyści z nich płynące

owocne – nie trwonią czasu sił i środków na bezsensowne działania

radosne – ich radość wynika ze świadomości pełni w Chrystusie a nie z osiągniętych lub nie sukcesów

Wdzięczność to dokonanie pewnego wyboru. Jeżeli go dokonujemy On zmienia i kształtuje nasze życie i obfitość wdzięczności przeplata się z obfitością błogosławieństw.

Niechaj dzisiaj wdzięczność stanie się Twoim wyborem Drogi Przyjacielu.

Drodzy w Chrystusie

Dzisiaj stojąc w przededniu Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2017 modlę się, aby Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP był społecznością ludzi wdzięcznych Bogu i sobie nawzajem. Modlę się, aby każdego dnia nasze serca przepełniała radość i pokój wypływający z wdzięczności za Zbawienie, które stało się naszym wspólnym udziałem.

W końcu modlę się, aby nasza wdzięczność wylała  się daleko poza mury naszych zborów i ubogaciła nasz Kraj. Niech fala wdzięczności popłynie z naszych serc.