Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie

Drodzy Bracia i Siostry

W imieniu Rady Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan pragniemy poinformować o powołaniu Funduszu Pomocy Uchodźcom Wojennym z Ukrainy. W celu zapewnienia materialnego wsparcia dla ludzi cierpiących z powodu skutków działań wojennych w ich krajach zamieszkania. Obecnie szczególnie na Ukrainie. Na Ukrainie panuje stan wojenny, a terytorium Ukrainy nie mogą opuszczać mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat.

Kobiety i ich dzieci mogą opuścić Ukrainę. Są to sceny rozdzierające serce, ponieważ siostry, żony i dzieci nie chcą opuścić swoich mężów, braci i synów. Jednak wiele kobiet podejmuje ten krok wraz ze swoimi dziećmi.

Wiemy już o rodzinach, które przyjechały z Ukrainy do Polski, a teraz mieszkają z polskimi rodzinami. Będą potrzebować głównie wsparcia materialnego i finansowego.

Rada Kościoła prosi o wsparcie utworzonego Funduszu Pomocy Uchodźcom Wojennym na Ukrainie.

Darowizny na ten cel należy wpłacać na konto:
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP
45 1020 1156 0000 7302 0071 3370
koniecznie z adnotacją o pomocy uchodźcom wojennym.

Dla przelewów zagranicznych:
PL 45 1020 1156 0000 7302 0071 3370
kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW

 

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa
prezb. Leon Dziadkowiec
Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP

Dear Brothers and Sisters
On behalf of the Evangelical Christian Church Council we would like to inform you that Ukrainian War Refugee Aid Fund have been established. In order to provide material support for people suffered from the effects of hostilities in their countries of residence. Currently, especially in Ukraine. The situation is that Ukraine is under martial law, and men aged 18 to 60 cannot leave the territory of Ukraine.Women and their children can leave Ukraine. These are heartbreaking scenes because sisters, wives and children do not want to leave theirs husbands, brothers and sons. However, many women take this step along with their children.We already know about families who came from Ukraine to Poland and now live with Polish families. They will need mainly material and financial support. The Church Council asks for support for the created Ukrainian War Refugee Aid Fund.

Donations for this purpose should be paid to the account of the
Evangelical Christian Church in the Republic of Poland
45 1020 1156 0000 7302 0071 3370
necessarily with a note to help war refugees.

For foreign tranfers:
PL 45 1020 1156 0000 7302 0071 3370
code BIC/SWIFT: BPKOPLPW

With wishes for God’s blessing
presb. Leon Dziadkowiec
Presb. In-Chief priest of the Evangelical Christian Church in Poland