Kolegium Pastorów

Kolegium Pastorów

Kolegium Pastorów
11 marca 2017 w Warszawie w sali Zboru Stołecznego spotkali się Bracia pastorzy oraz sekretarze i skarbnicy w ramach poszerzonego Kolegium Pastorów. Tematem naszego zgromadzenia był werset z 1 Listu do Koryntian 14:33 „albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju…”, którym Prezbiter Naczelny otworzył obrady. Gościem specjalnym był skarbnik niemieckiego Kościoła Ewangelicznego Klaus Kanwischer. W pierwszej części przedstawił potrzebę porządku w kościele, zwracając uwagę, że porządek organizacyjny pozwala na pełne skupienie się na porządku duchowym i nie rozprasza naszej uwagi. W drugiej części Brat przedstawił różne organy kościoła i zboru oraz ich zakres działania. Na zakończenie  odpowiadał na liczne pytania zebranych.
Po przerwie kawowej sekretarz Rady Kościoła prezb. Leon Dziadkowiec omówił procedury oraz formalną stronę prowadzenia zboru. Wspomniał o odpowiednim sposobie prowadzenia korespondencji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Kościoła. Omówił również kompetencje poszczególnych organów zboru oraz ich przedstawicieli. Po wykładzie w trakcie dyskusji wyjaśnił szczegółowiej poruszane kwestie.
Pod nieobecność skarbnika kwestie finansów w kościele oraz sposobu prowadzenia kas zborowych przedłożył prezb. Cezary Komisarz.
Swój wykład podzielił na cztery części omawiając biblijne, ustawowe, statutowe oraz praktyczne kwestie związane z finansami w kościele.
Przy biblijnych wspomniał o dobrowolności, przejrzystości oraz sprawozdawczości, jako głównych cechach dobrze zarządzanych finansów. Brat zacytował przepisy dotyczące opodatkowania zarówno finansów zborowych jak i osób duchownych. Po omówieniu zawartych w statucie zapisów wskazał praktyczne zastosowanie i procedury związane z tematem. Nie obyło się bez dyskusji i dodatkowych wyjaśnień.
Po przerwie obiadowej Kolegium przyjęło sprawozdanie z działalności Rady Kościoła za rok 2016 oraz plan działania na rok 2017.
Jesteśmy wdzięczni zborowi Zagórna 10 za gościnę, oraz za wspólny śpiew , w którym poprowadził nas pastor Sławomir Foks.